• Gratis forhåndsvurdering av sak og antatt pris/kostnader
• Timepris: Vil kunne variere fra kr 1400 – kr 1800
(med tillegg av 25 % merverdiavgift) – avhengig av saksområde/oppdragsgiver
• Fast pris vil kunne avtales for mer standardiserte oppdrag
• Fri rettshjelp hvis vilkårene etter rettshjelploven er oppfylt
• Gratis vurdering av om eventuell rettshjelpsforsikring i hjem-, villa-, innbo- eller bilforsikring kan anvendes
• Skriftlig oppdragsavtale vedr. oppdragets hovedinnhold, antatt omfang og fremdrift, kostnader etc

VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT OM ANTATT PRIS FOR DIN SAK!